Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Duurzame Inzetbaarheid

Wat is duurzame inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Investeren in duurzame inzetbaarheid is investeren in Gezondheid en vitaliteit, Vakmanschap en ontwikkeling en Flexibiliteit en betrokkenheid. Als sociale partners in de technische groothandel ondersteunen wij werkgevers en werknemers hier graag bij.

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont
Investeringen in duurzame inzetbaarheid kan jou als werkgever en als werknemer veel opleveren. Het kan bijvoorbeeld het ziekteverzuim reduceren, de productiviteit vergroten of het imago van het bedrijf verbeteren. Werknemers kunnen door te investeren in de duurzame inzetbaarheid hun arbeidsmarktpositie versterken, gezond en vitaal blijven en/of het werkplezier vergoten. Genoeg redenen om met duurzaam inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Over het project
In de Technische groothandel neemt het aantal oudere werknemers en het aandeel werknemers met langere dienstverbanden toe. De vergrijzing aan de ene kant en de ontgroening aan de andere kant vraagt om nieuw beleid waarmee werknemers langer gezond en gemotiveerd inzetbaar kunnen blijven en hun kennis en ervaring op verantwoorde wijze kunnen overdragen op de jongere generaties. Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang van investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen. Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve én gemotiveerde mensen nodig. Ook in de Technische Groothandel.

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Werkgevers en vakbonden investeren daarom in begeleiding en ondersteuning van medewerkers en werkgevers op dit thema. Met informatie, onderzoek, bijeenkomsten en instrumenten willen we een bijdrage leveren aan het fit blijven van werknemers en bedrijven. Om van duurzaam inzetbaarheid in de technische groothandel een succes te maken hebben we de werkgevers en werknemers in de sector hard nodig.

Stichting Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel
De “Stichting Duurzame Inzetbaarheid voor de Technische Groothandel” (SDITG).  De SDITG wil Duurzame Inzetbaarheid van en voor de medewerkers / werknemers in de sector vergroten, gedurende het gehele traject van eerste baan tot aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.  Ze wil dit doel bereiken door onder andere:

  • Het financieren en organiseren van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van zowel werknemers als werkgevers
  • Het inrichten en in bedrijf houden van een ‘Loket Duurzame Inzetbaarheid Technische Groothandel’. Dit loket richt zich op het faciliteren van activiteiten en aanbieden van DI tooling om de werknemer in de Technische Groothandel fit en vitaal aan het werk te houden. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan ondersteuning door middel van bijvoorbeeld loopbaanscans, opleidingsplannen, (advies over) (her- of om-)scholing, omgaan met werkstress en gezondheidspreventie. Maar ook zeker onderwerpen die gaan over een betere balans in de ruimste zin van het woord.

Een optimale samenwerking en dialoog met alle betrokkenen uit de branche over wensen en behoeften die spelen in de diverse bedrijven, is cruciaal voor succes. Immers, een passend aanbod zou gebaseerd moeten zijn op een diversiteit aan ontwikkelingen en is sterk afhankelijk van trends, type functies en leeftijdscategorieën in de branche. Het voorstel is om SAMEN met HR partners uit de branche tijdens een scherp beeld genereren. 

Klankbordgroep DI
Concreet wil de SDITG een klankbordgroep meeting met 8-10 HR-vertegenwoordigers uit grote, middelgrote en kleine bedrijven in de branche organiseren.

Thema’s die we met de klankbordgroep willen oppakken gedurende het project zijn:

  • Trends die van invloed zijn op inzetbaarheid van personeel in de branche
  • DI beleid en DI best practices in de branche
  • Instrumentarium reeds aanwezig en wenselijk voor de toekomst
  • Diversiteit aan behoeften bij de diverse doelgroepen
  • Wensen t.a.v.  een communicatie aanpak en het werven van DI ambassadeurs  
  • Andere behoeften aan support …..

Het is de bedoeling om SAMEN op te trekken en voortgang te boeken met een vraagstuk dat de hele branche raakt. Het Project heet dan ook SAM.

Waarom SAM? SDITG wil graag een Merk /concept voor Duurzame Inzetbaarheid voor de Technische Groothandel neerzetten en zorgen dat dit de komende jaren bekend wordt bij zowel werkgevers en werknemers in de Branche. Op advies van het communicatiebureau is gekozen voor een concept met als naam en het logo SAM.  

SAM is persoonlijk, laagdrempelig en gender neutraal en geeft aan dat we dit SAMEN doen, ook zijn er vele  doorvertalingen mogelijk met SAM:
- ‘Er is een SAM in alle technische groothandels’ 
- ‘Check SAM voor tips over leuker werken’ 
- ‘Doe als  SAM en lees alles over gezonder werken en hoe je het hoofd koel houdt'. 

Informatie en contact
Zie de website van SAM voor meer informatie.
Heeft u verdere vragen over dit project? Aanspreekpunt voor vragen en afstemming is de heer H. Mol.  

Bekijk meer thema's

Contact info

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg


helpdesk@technischegroothandel.org